شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * داغ تو برافروخته آتش در ما مانند عليّ اكبر كربُ بلا خوش آمده اي از سفر عاشقيت هرچند كه پاره پاره ارباً اربا #لنگرودي *
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top