شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هوالحق * افتاده در اين سر هوس چشمانت شد حبس دلم در قفس چشمانت مي دانم گرچه بر نخواهد آمد اين قلب رميده از پس چشمانت * #لنگرودي
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top