شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ هوالحق * افتاده در اين سر هوس چشمانت شد حبس دلم در قفس چشمانت مي دانم گرچه بر نخواهد آمد اين قلب رميده از پس چشمانت * #لنگرودي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top