شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * از لب هر شهيد مي ريزد واژه هايي كه لاله گون شده اند عشق دشتيست سرخ، لبريز از لاله هايي كه واژگون شده اند * #لنگرودي

غزل صداقت
ديروز 9:19 عصر
« لنگرودي »
.
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top