شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * ايثار تبار ، عشق منصب : زينب در زمزمه ... يا حسين بر لب : زينب از غم پرسيدم كه هوادار تو كيست !؟ آهسته جواب داد : زينب ... زينب * #لنگرودي
6-
97/10/27
6-
به منم سربزنيد
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top