شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * شب بود كه ماه را نشان داد به ما آنگاه پگاه را نشان داد به ما ما گم شده بوديم كه آن يار عزيز شمعي شد و راه را نشان داد به ما * #لنگرودي
@};- زيبا
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top