شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * در سايه عرش آرميده بابا لاجرعه ز عشق سر كشيده بابا ما منتظريم جسم او برگردد جانش به وصال حق رسيده بابا * #لنگرودي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top