شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * گفتندكه « امضاي كري تضمين است ... برجام شبيه سفره اي رنگين است » گفتند كه « كيك زرد و آب سنگين بي شك حتماً مخارجش سنگين است » دارند كنون به ريشمان مي خندند اين است سرانجام جهالت، اين است #لنگرودي *
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top