شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * چيزي از پاكيت اي سرو روان كم نشود پشت كردند اگر هم به تو بي غيرت‌ها همه حيران تو ... من هم يكي از اين « همه » ام اي تو آغاز و تو انجام همه حيرت ها ! *
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top