شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * به عاشقانت تخفيف چونكه بايد داد « فراق » مجاني ... « درد » مفتِ ... « غم » ارزان ! زدم به مال خود آتش ... نبود !؟ ... رفتيما !! « نگاه » خود را ـ بي مزد ـ مي دهم ارزان ! * #لنگرودي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top