شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * دور از تو - ببين - که جام غم پر « مي » شد فروردين در سردي هجرت، دي شد آقاي غريب! ، جمعه مان - شرمنده - بي ياد تو در کوهنوردي طي شد! * #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top