شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا وجه اشتراك *گرگها زوزه مي‌كشند شغالها زوزه مي‌كشند و عجيبتر اينكه گاهي : سگهاي آبادي ما هم زوزه مي كشند سرماي تاريك زمستان را با جرعه اي شير داغ فرو مي‌نشانم خدا را شكر گوسفندها زوزه نمي كشند * #لنگرودي
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top