شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هو الشّهيد * مردانه پي عشق روانه بودي تو مالک اشتر زمانه بودي سيمرغ! ... به تو دست مگسها نرسيد از بسکه بلند آشيانه بودي * #زين_العابدين_آذرارجمند #لنگرودي
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top