شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * کفش خسته چوپان از اينکه سيل هرچند در ده مجاور گوسفندها را با خود برده گل گريه مي کند و چوپان از اينکه توان رفتن نيست و اگر هم برود با گرگهاي گرسنه ده خودشان چکار کند با ني لبك زخمي خون گريه مي كند و آرزوي مرگ مي نويسد با نوک چوبدستي خود بر زمين ترک خورده از تشنگي * #زين_العابدين_آذرارجمند #لنگرودي #سيل_سيستان #همدردي
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top