شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ هو الشهيد * چون نخل - نه مثل بيد - مي بايد زيست پيش از مردن، شهيد مي بايد زيست چون برف بروي شاخه هاي دنيا کوتاه ولي سپيد مي بايد زيست #زين_العابدين_آذرارجمند #لنگرودي #شهادت #سردار_سليماني #رباع
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top