پانوشتهای مقاله‏ « رندان تشنه لب » - شین مثل شعور
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پانوشتهای مقاله‏ « رندان تشنه لب »

به نام خدا

چون پانوشتهای مقاله « رندان تشنه لب» ( به خاطر هجم زیاد ) قابل ارسال نبود در یک پست جداگانه آورده شد . به اصل مقاله در بالای همین صفحه ( پست بعدی ) مراجعه کنید 

 پانوشتها :

1- غزل 94 ، بیت3

2- راز درون پرده ز رندان مست پرس ... ( غزل 7 بیت 2 مصرع اول )

3- مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز / ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست ( غزل 73 ، بیت 8 )

4- ما نه رندان ریائیم و حریفان نفاق/ آن که او عالم سرّ است بدینحال گواست ( غزل 20 ، بیت 5 )

     نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ / طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد ( غزل 135 ، بیت 7 )

5- زمانه افسر رندی نداد جز به کسی/ که سرفرازی عالم در این کُله دانست ( غزل 47 ، بیت 9 )

6- ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست/ عاشقی شیوة رندان بلاکش باشد ( غزل 159 ، بیت 5 )

     عافیت چشم مدار از من میخانه نشین / که دم از خدمت رندان زده‎ام تا هستم ( غزل 314 ، بیت 4 ) 

7- زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است / عشق کاریست که موقوف هدایت باشد ( غزل 158 ، بیت 7 )

به فرمودة امام خمینی ( ره ) : « خودرو نمی‎توان مهذّب شد » ( کتاب ولایت فقیه )

8- بد رندان مگو ای شیخ و هشدار/ که با حکم خدایی کینه داری ( غزل 447 ، بیت 3 )

     مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند / که اعتراض به اسرار علم غیب کند ( غزل 188 ، بیت اول )

     مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند /هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد ( غزل 165 ، بیت 3 )

9- سالها پیروی مذهب رندان کردم / تا به فتوای خرد ، حرص به زندان کردم ( غزل 319 ، بیت اول )

10- مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه / کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم ( غزل 377 ، بیت 5 )

11- بر در میکده رندان قلندر باشند/ که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی ( غزل 488 ، بیت 3 )

12- ساقی به بی‎نیازی رندان که می بده/ تا بشنوی ز صوت مغنّی هو الغنی ( غزل 479 ، بیت 6 )

      حافظ مکن ملامت رندان که از ازل / ما را خدا ز زهد و ریا بی‎نیاز کرد ( غزل 133 ، بیت 9 )

13- رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است / حَیَوانی که ننوشد می و انسان نشود ( غزل 227 ، بیت 8 )

14- مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ       ولی معاصر رندان پارسا می‎باش ( غزل 274 ، بیت 7 )

    به صفای دل رندان صبوحی زدگان      بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند ( غزل 202 ، بیت 3 )

15- تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول       آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل ( غزل 307 ، بیت 8 )

16- اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست       رهروی باید جهان سوزی ، نه خامی بی‎غمی ( غزل 470 ، بیت 6 )

17- فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست       کفر است در این مذهب خود بینی و خود رأیی ( غزل 493 ، بیت 12 )

18- فرصت شمر طریقة رندی که این نشان       چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست ( غزل 72 ، بیت 6 )

19- مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره) ـ فرهنگ دیوان امام خمینی (ره) ، صفحة 166 ، رند و رندی   

20- غزل 272 ، بیت 3 )                                         

21- غزل 94 ، بیت4

22- غزل 195 ، بیت 9

23- غزل 93 ، بیت 5

24- غزل 104 ، بیت 7

25- غزل 107 ، ابیات اول و دوم 

26- جعفر شطیعتمداری ـ شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه ، جلد اول ، صفحة 514

27- غزل 13 ، بیت اول

28- غزل 33 ، بیت 3                          

29- غزل 86 ، بیت 6

30- حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق       بدرقة رهت شود همت شحنة نجف (غزل 296 ، بیت 9 )

31- غزل 394

32- غزل 120 ، بیت 2

33- غزل 408 ، بیت 3

34- از جملة می‎توان این ابیات را مرور کرد :

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد        مجال طعنة بد خواه و بد پسند مباد (غزل 106 ، بیت 5)

به حُسن و خُلق و وفا کس به یار ما نرسد       تو را در این سخن انکار کارما نرسد (غزل 156 ، بیت اول)

اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده‎اند       کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد (غزل 156 ، بیت 2)

دلفریبان نباتی همه زیور بستند       دیبر ماست که با حسن خدا داد آمد (غزل 173 ، بیت 6)

چون آبروی لالة و گل فیض حسن توست      ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم (غزل 362 ، بیت 9)

این که می‎گویند آن خوشتر ز حسن       یار ما این دارد و آن نیز هم (غزل 363 بیت 2)

ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند       که همچو صنع خدایی ورای ادراکی (غزل 461 ، بیت 9)

ملک در سجدة آدم زمین بوس تو نیت کرد     که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی (غزل 474 ، بیت 5)

35- غزل 107 ، بیت 6

36- کتاب تفسیر نماز ( سند آورده شود )

37- غزل 110 ، بیت 5

38- حافظ می‎فرماید : هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق       ثبت است بر جریدة عالم دوام ما ( غزل 11 ، بیت 3 )
تاریخ : چهارشنبه 91/8/24 | 7:26 عصر | نویسنده : زین العابدین آذر ارجمند | نظر

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی